Хандив тусламж

Мөнгөн болон эд материалийн хандив тусламж үзүүлсэн байгууллага хувь хүмүүст гүн талархаж байна